Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Houtensteen.nl: de bepaler van deze algemene voorwaarden.

De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Houtensteen.nl en de klant waarop Houtensteen.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Houtensteen.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Over de prijzen

Prijzen zijn onder voorbehoud van sterk veranderende prijswijzingen in de markt.

Over de producten

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Houtensteen.nl in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Over de bestelling

Houtensteen.nl levert pas uit na ontvangst van betaling, tenzij voor een rembourszending is gekozen. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Houtensteen.nl zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

Over het retourneren van zendingen/producten

Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 14 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Houtensteen.nl over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort.

Over de levering

Houtensteen.nl doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

Indien Houtensteen.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Houtensteen.nl schriftelijk ingebreke te stellen.
De klant betaalt de verzendkosten.

Over het versturen

Houtensteen.nl draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Houtensteen.nl gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Over de garantie

Houtensteen.nl garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Houtensteen.nl op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Houtensteen.nl eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.

Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Houtensteen.nl overgenomen.

Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van Houtensteen.nl te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.

In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Houtensteen.nl of het artikel vervangen wordt.

Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Houtensteen.nl is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

Houtensteen.nl is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Houtensteen.nl geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Houtensteen.nl. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Houtensteen.nl

Over terugbetalingen

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Houtensteen.nl gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

Over Privacy

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Houtensteen.nl. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

Houtensteen.nl verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Overige bepalingen

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Houtensteen.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

Vrijblijvend advies?
Maak een afspraak met onze adviseur

040 - 206 05 74

Of vul het formulier in:

Persoonlijk advies?

Plan een afspraak met onze adviseur.

Afspraak plannen